Toiminta-ajatus

¤ päihteettömyys ¤ lapsikeskeisyys ¤ yksilöllisyys ¤ yhteisöllisyys

¤ toiminnallisuus ¤ aktiivinen vuorovaikutus ¤ perhekeskeisyys

Koskenkylän tavoitteena on pysäyttää mahdollisimman nopeasti lapsen erityisen vahingollinen käyttäytyminen, sekä elämäntapa ja rakentaa perustan tavoitteelliselle ja myönteiselle tulevaisuussuunnitelmalle.

Hoito perustuu turvallisten aikuisten ympärivuorokautiseen läsnäoloon, virikkeelliseen ympäristöön ja tiiviiseen työskentelyyn omaohjaajan kanssa. Arjen rajojen uudelleen opettelu ohjaajien opastuksella perustuu luottamukseen ja vuorovaikutukseen. Pyrimme löytämään uusia suuntaviivoja ja lisäämään lapsen ymmärrystä itseään sekä ympäristöä kohtaan, tiiviillä yhteistyöllä lapsen vanhempien ja läheistensä kanssa. Tärkeää on lapsen kokonaisvaltainen elämäntilanteen kartoittaminen, uusien mallien löytäminen sekä tätä kautta uuden oppiminen.

Yhteistyö laitoksen sijaintikunnan sosiaali-, terveys- ja kouluviranomaisten kanssa

Yksikössämme toimii Kokemäen koulutoimen alainen koululuokka, jonka oppilaiksi lapset tarvittaessa kirjataan. Tarvittaessa myös integroituminen lähikouluun on mahdollista, jos lapsi ei tarvitse pienryhmäopetusta. Yhdessä kunnan sosiaalityöntekijän ja koulutoimen kanssa, mietitään opetuksen etenemisestä ja tavoitteista. Yhteistyössä korostamme avoimuutta, rehellisyyttä ja varhaista asioiden esille ottamista.

Kasvatus- ja hoitokäytännöt

Toiminnan lähtökohtana on lapsen hyvä kohtelu ja lapsen etu, johon kuuluvat läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet, iän ja kehitystason mukainen valvonta ja huolenpito, ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus, mahdollisuus vaikuttaa omissa asioissaan sekä oikeus saada tietoa häntä koskevassa lastensuojeluasiassa ja mahdollisuus esittää siinä mielipiteensä. Tämä edellyttää johdon ja henkilöstön sitoutumista, ammattitaitoista työskentelyotetta sekä toiminnan jatkuvaa arvioimista ja kehittämistä. Koko perhettä ja lasta pyritään tukemaan niin hyvin, että sijoitus saataisiin mahdollisesti päättymään jo ennen täysi-ikäisyyttä ja lapsi pystyisi muuttamaan takaisin kotiinsa.